Go to ยื่นขอใบอนุญาตฯ

ยื่นขอใบอนุญาตฯ

คลิกเพื่อยื่นขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมแบบออนไลน์

Go to ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต

คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

Go to ตรวจสอบความก้าวหน้า

ตรวจสอบความก้าวหน้า

คลิกเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการยื่นขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควมคุม

คลิกเพื่อยื่นขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

คลิกเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการออกใบอนุญาตพลังงานควบคุม