ระบบจัดการใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม และตรวจสอบข้อมูลการผลิตไฟฟ้า()