การกรอกข้อมูลออนไลน์ เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

1. ข้อมูล นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา*

ประเภท นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ชื่อ

หมายเหตุ ประเภทนิติบุคคลได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอาคารชุด กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กร ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานในกำกับ สถาบันเครือข่าย เป็นต้น

2. ลักษณะการขอรับใบอนุญาต*

รายใหม่ ต่ออายุ ขยายการผลิต เปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบอนุญาต ยกเลิกบางส่วน/ไม่มีทดแทน ยกเลิกบางส่วน/มีทดแทน ขอยกเลิกทั้งหมด

3. โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

คำนำหน้า ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน
           
    หรือผู้รับมอบอำนาจให้ทำการแทน (กรณีมอบอำนาจ)
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์ มือถือ อีเมล
  

4. มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕

ณ สถานประกอบการชื่อ* ตั้งอยู่เลขที่* ซอย ถนน หมู่ที่
จังหวัด* อำเภอ/เขต*
ตำบล/แขวง*
ไปรษณีย์*
โทรศัพท์* โทรสาร*
เพื่อประกอบกิจการ*
ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด

5. ลักษณะการใช้งานและการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า*

ใช้สำรองฉุกเฉิน
ใช้แบบแยกเดี่ยว (stand alone)
ใช้ในกิจการตนเอง (เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า)
ใช้ในกิจการตนเองและเพื่อจำหน่าย (เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า)
เพื่อจำหน่าย (เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า)
 

6. กรณีเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า

6.1 กำลังผลิตติดตั้ง กิโลโวลต์แอมแปร์    
6.2 ใช้ในกิจการตนเอง กิโลโวลต์แอมแปร์    
6.3 จำหน่ายเข้าระบบโครงข่าย กิโลโวลต์แอมแปร์ กำหนดวันจ่ายไฟฟ้า (SCOD)
6.4 จำหน่ายลูกค้าโดยตรง กิโลโวลต์แอมแปร์

7. รายละเอียดเครื่องต้นกำลัง

7.1 เครื่องต้นกำลังชนิดทั่วไป
รายการ ชนิดเครื่องต้นกำลัง เชื้อเพลิง (ระบุ) พิกัดกำลัง (แรงม้า) ปีที่ติดตั้งใช้งาน (พ.ศ.) ชื่อผู้ผลิต หมายเลขประจำเครื่อง
เครื่องที่ 1
หมายเหตุ: กรณีมีเครื่องต้นกำลังหลายเครื่อง ให้คลิก "เพิ่มจำนวน" และกรอกรายละเอียดให้ครบ

7.2 แผงโฟโตโวลเทอิก
รายการ ชนิด ขนาด (วัตต์/แผง) จำนวนแผง
แบบที่1
หมายเหตุ: กรณีมีแผงโฟโตโวลเทอิกหลายแบบ ให้คลิก "เพิ่มจำนวน" และกรอกรายละเอียดให้ครบทุกแบบ

8. รายละเอียดเครื่องผลิตไฟฟ้า

รายการ ชนิด พิกัดกำลัง
(กิโลโวลต์แอมแปร์)
พิกัดแรงดัน
(โวลต์)
พิกัดกระแส
(แอมแปร์)
ตัวประกอบกำลัง
(%)
ปีที่ติดตั้งใช้งาน (พ.ศ.) ชื่อผู้ผลิต หมายเลขประจำเครื่อง
เครื่องที่ 1
หมายเหตุ: กรณีมีเครื่องผลิตไฟฟ้าหลายเครื่อง ให้คลิก "เพิ่มจำนวน" และกรอกรายละเอียดให้ครบ

9. เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

1.สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลวัตถุประสงค์คัดมาไม่เกินหกเดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ (ตัวแทนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้ประกอบกิจการ)
3.หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีมอบอำนาจ)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
5.แผนที่แสดงเส้นทางไปสถานที่ผลิตพลังงานควบคุม
6.แผนผังแสดงวิธีการเดินสายและจ่ายไฟฟ้า (Single Line Diagram)
7.สำเนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของอินเวอร์เตอร์และแผงโฟโตโวลเทอิก
     (กรณีใช้อินเวอร์เตอร์และแผงโฟโตโวลเทอิก)
หมายเหตุ
อนุญาตให้อัพโหลดไฟล์ขนาดไม่เกิน 32MB ต่อไฟล์ และอนุญาตเฉพาะไฟล์ PDF หรือ รูปภาพเท่านั้น ถ้าในกรณีที่ในบางข้อมีหลายไฟล์ อนุญาตให้ทำเป็น .ZIP แล้วอัพโหลดพร้อมกันได้

10. ข้อมูลผู้ประสานงาน เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ

เป็นผู้เดียวกับผู้รับมอบอำนาจ
คำนำหน้า* ชื่อ-สกุล*
โทรศัพท์* มือถือ* อีเมล*

11. การตรวจสอบระบบความปลอดภัย

พพ.ตรวจ โรงงานจัดหาผู้ตรวจเองข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด โดยการคลิกที่ปุ่ม "บันทึก" หรือการกระทำที่คล้ายคลึงกันใดๆ ด้านล่าง ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าได้ทำการสร้างลายเซ็นดิจิตอลซึ่งข้าพเจ้ามีเจตนาให้มีผลและการบังคับใช้เช่นเดียวกับเมื่อข้าพเจ้าทำการลงชื่อของข้าพเจ้าด้วยลายมือ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559